x
We use cookies to provide our services. By using this website, you agree to this. OK  Privacy protection 

Vertaalbureau Noorderlicht
Vertaalbureau Noorderlicht
Nederlands English Deutsch French Español

Privacyverklaring

Woordenboeken

Bij Vertaalbureau Noorderlicht BV hechten we veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kunt verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen aan ons worden verstrekt ten behoeve van een offerte voor uw tolk- en vertaaldiensten, of ten behoeve van de uitvoering van onze vertaaldiensten. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen worden samengevat onder de noemer ‘het uitvoeren van een offerte of vertaaldiensten’. Onder vertaaldiensten verstaan wij alle diensten die wij op onze website aanbieden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel, dus ook niet voor het verzenden van mailings of enige andere vorm van werving of reclame. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan enige andere partij ter beschikking stellen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Binnen het bedrijf wordt gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door het need-to-know-principe te hanteren bij de uitvoering van uw vertaalopdracht. Dit betekent in de praktijk dat alleen de personen die ook feitelijk aan uw opdracht werken toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal minimaal beveiligd volgens de wettelijke eisen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig of wettelijk verplicht is. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via het “Model Formulier rechten betrokkenen” kunt u gebruikmaken van uw rechten als betrokkene onder de AVG.
U heeft de volgende rechten:

  • recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • recht op verwijdering;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op dataportabiliteit.

Wij zullen ieder verzoek binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om een verzoek in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij dit motiveren. Ter dekking van de administratieve kosten kan, afhankelijk van de tijd en inspanning, een kleine bijdrage van toepassing zijn.

Verlies van uw persoonsgegevens

Vertaalbureau Noorderlicht BV heeft maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of datalekken tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om ons beleid naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen door een email te sturen naar uw contactpersoon.
Ook kunt u zich bij ontevredenheid over de afhandeling wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.